Home Employment 15 landen met de hoogste belastingen op hoge inkomens

15 landen met de hoogste belastingen op hoge inkomens

15 landen met de hoogste belastingen op hoge inkomens

Dit artikel onderzoekt de 15 landen die de hoogste belastingen op hoge inkomens hebben. U kunt onze gedetailleerde analyse overslaan en rechtstreeks naar ons artikel over 5 landen met de hoogste belastingen op hoge inkomens.

Belastingheffing is een fundamentele pijler van moderne samenlevingen, die regeringen in staat stelt inkomsten te genereren en essentiële openbare diensten te financieren. Van de verschillende vormen van belastingen spelen hoge-inkomstenbelastingen een cruciale rol bij het aanpakken van inkomensongelijkheid en het waarborgen van een eerlijke verdeling van rijkdom. Deze belastingen, die worden geheven van personen met aanzienlijke inkomsten, dienen als middel voor regeringen om fondsen te verwerven voor sociale welzijnsprogramma’s, infrastructuurontwikkeling en andere overheidsuitgaven.

Volgens de Analyse van de Belastingdienst, dragen de best verdienende Amerikanen de grootste belastingdruk in de VS als we kijken naar gecombineerde federale, staats- en lokale belastingen. Het hoogste kwintiel, dat individuen vertegenwoordigt die jaarlijks $ 130.001 of meer verdienen, droeg een aanzienlijke $ 3,23 biljoen aan belastingen bij.

Het onderste kwintiel daarentegen, bestaande uit individuen die minder dan $ 25.000 per jaar verdienen, betaalde aanzienlijk minder, in totaal $ 142 miljard aan belastingen. Deze ongelijkheid in belastingbetalingen benadrukt het progressieve karakter van het Amerikaanse belastingstelsel, waar individuen met hogere inkomens een aanzienlijk deel van de belastinginkomsten van het land bijdragen.

Waarom rechtvaardiger progressieve belastingheffing is de noodzaak van het uur?

De Tax Cuts and Jobs Act (TCJA) van 2017 heeft de Amerikaanse belastingwetten ingrijpend gewijzigd, wat vooral ten goede kwam aan personen met een hoog inkomen. Het verlaagde het hoogste belastingtarief van 39,6% tot 37% voor paren die meer dan $ 600.000 verdienen of individuen die meer dan $ 500.000 verdienen. Pass-through-bedrijven kregen een inkomensaftrek van 20%, waarvan voornamelijk personen met een hoog inkomen profiteerden.

De TCJA verzwakte ook de Alternative Minimum Tax (AMT) en verdubbelde de belastingvrije vrijstelling voor vermogensoverdracht van $ 11 miljoen naar $ 25,8 miljoen. Deze veranderingen waren sterk in het voordeel van de rijkste Amerikanen, waarbij de top 0,1% een gemiddelde belastingverlaging van $ 193.380 ontving, terwijl huishoudens met een gemiddeld inkomen een gemiddelde vermindering van $ 930 zagen.

Verhaal gaat verder

Hoewel de TCJA in 2025 afloopt, zijn er besprekingen gaande over de verlenging ervan. Dit benadrukt het belang van de invoering van een eerlijker progressief belastingstelsel om een ​​rechtvaardigere verdeling van de belastingdruk te waarborgen. President Joe Biden heeft belastinghervormingen voorgesteld om deze ongelijkheden aan te pakken en een meer rechtvaardige belastingwetgeving te bevorderen.

Wereldwijde trends waargenomen in belastingen

Digitale rapportage

In 2023 zal de trend van het implementeren van vereisten voor digitale rapportage zich blijven versterken, met gevolgen voor bedrijven wereldwijd. De uitbreiding zal zich richten op drie hoofdsystemen:

A) SAF-Twaarbij belastinggegevens in XML-formaat worden uitgewisseld.

B) E-facturatie zou de verzending van facturen in XML-formaat standaardiseren, en

C) Realtime rapportagewat zou betekenen dat belastinggegevens automatisch in realtime bij de belastingdienst worden ingediend.

Landen als Portugal, Roemenië en Italië stellen deze digitale rapportagemaatregelen verplicht, terwijl andere landen zoals Frankrijk, Spanje en Duitsland ook op weg zijn naar implementatie. Deze voortdurende verschuiving benadrukt het toenemende belang van digitalisering en de implicaties ervan voor bedrijven en belastingprofessionals wereldwijd.

Frequente btw-wijzigingen

Sommige landen hebben wijzigingen doorgevoerd in de btw-tarieven, zoals Finland dat het tarief voor elektriciteitslevering verlaagt en Singapore dat het standaardtarief verhoogt. Anderen hebben nieuwe btw-regimes ingevoerd, zoals Suriname, waarbij het btw-regime is vervangen door een standaard btw-tarief van 10%. Daarnaast hebben sommige landen specifieke sectoren aangepast, zoals Tunesië dat een hoger btw-tarief toepast op niet-commerciële beroepen.

Over het algemeen toont dit een dynamisch landschap aan waarin overheden btw-systemen actief herijken om inkomsten te optimaliseren en economische uitdagingen zoals inflatie aan te pakken met inspanningen om zich aan te passen aan internationale normen.

Belastingaangifte vereenvoudigen en naleving verbeteren – Digitale transformatie

Overheden over de hele wereld passen steeds vaker digitale transformatie toe bij belastingdiensten om de belastingnaleving te verbeteren, inkomsten te innen en belastingaangifteprocessen te vereenvoudigen. Het wereldwijde volume aan gegevens uit digitale bronnen zal naar verwachting tussen 2020 en 2024 bijna verdrievoudigen, gedreven door de opkomst van big data.

E-commerce groeit ook snel en zal naar verwachting tussen 2020 en 2025 met 24% groeien, en een aanzienlijk deel van de belastinggrondslag worden. Het gebruik van girale betalingen en mobiele apparaten versterken deze trend verder. Digitalisering verlicht niet alleen de administratieve lasten voor de Belastingdienst, maar vereenvoudigt ook procedures en verlaagt de nalevingskosten voor de belastingbetaler. Onderzoek toont een potentieel 19% verlaging van de nalevingskosten in bepaalde landen.

Het is belangrijk om te benadrukken dat bedrijven zoals Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT), Apple Inc. (NASDAQ:AAPL), en Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG) demonstreren het evoluerende belastinglandschap voor multinationale ondernemingen die wereldwijd actief zijn. Ze komen tegemoet aan de behoefte aan effectieve belastingplanning en naleving in een steeds complexer wordende regelgeving.

Bijvoorbeeld Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) en The Unilever Group (NYSE:UL) hebben tijdens het OESO-overleg op pijler één

waarbij de nadruk wordt gelegd op de noodzaak ervoor te zorgen dat belastingbetalers niet worden onderworpen aan extra heffingen en dat bedrag A de resterende winst nauwkeurig toewijst.

15 landen met de hoogste belastingen op hoge inkomens

Onze methodiek

We hebben de 15 landen met de hoogste belastingen op hoge inkomens gerangschikt op basis van het hoogste belastingtarief van de hoogste inkomensklassen waargenomen in 2023. De informatie is verzameld uit gerenommeerde bronnen van PWC Tax Summaries voor elk afzonderlijk land. Alle genoemde landen hanteren progressieve belastingstructuren. Ze worden weergegeven in oplopende volgorde, beginnend met de landen met de laagste belastingtarieven en doorlopend naar de landen met de hoogste belastingtarieven.

15. Duitsland

Top tarief inkomstenbelasting: 42%

Om het probleem van de koude progressie, de extra belastingdruk als gevolg van stijgende prijzen, aan te pakken, worden er aanpassingen doorgevoerd in het Duitse inkomstenbelastingstelsel. Vanaf 2023 is het hoogste belastingtarief van 42 procent van toepassing op jaarinkomens tot $70.415, vergeleken met de vorige drempel van $ 65.692 in 2022.

Om verlichting te bieden, wordt ook de belastingvrije basisvergoeding (Grundfreibetrag) verhoogd van $ 11.600 in 2022 naar $ 12.229 in 2023. Alleen het inkomen dat de basisvergoeding overschrijdt, wordt belast. Vanwege de efficiënte belastinginningsstructuur in het land, werd Duitsland op de tweede plaats geplaatst in het artikel over 25 landen met de hoogste levensstandaard in 2023.

14. Frankrijk

Top tarief inkomstenbelasting: 45%

Voor huishoudens is het inkomen tot $ 12.082 niet onderworpen aan enige belasting, wat resulteert in een belastingtarief van 0%. In de volgende schijf, van $ 12.082 tot $ 30.804, wordt een belastingtarief van 11% toegepast. Naarmate het inkomen stijgt, worden individuen en huishoudens die meer dan $ 189.455 verdienen, geconfronteerd met het hoogste belastingtarief van 45%.

13. China

Top tarief inkomstenbelasting: 45%

Het stelsel van de inkomstenbelasting is gestructureerd op verschillende niveaus op basis van belastbare inkomsten waarop cumulatieve inhouding van toepassing is. Het eerste niveau is van toepassing op inkomens tot $ 5.210 en is onderworpen aan een inhoudingspercentage van 3%. Voor inkomens variërend van $ 5.210 tot $ 20.800, wordt het tweede niveau van kracht met een hoger inhoudingspercentage van 10%.

12. Australië

Top tarief inkomstenbelasting: 45%

Een individuele inwoner van Australië moet inkomstenbelasting betalen over zijn inkomsten uit zowel Australische als buitenlandse bronnen, met bepaalde uitzonderingen voor tijdelijke inwoners en specifieke soorten buitenlandse inkomsten en winsten.

Niet-ingezeten natuurlijke personen zijn echter alleen Australische inkomstenbelasting verschuldigd over inkomsten afkomstig uit Australië, met uitzondering van rente, royalty’s en dividenden, die over het algemeen onderworpen zijn aan bronbelasting. Er zijn geen aanvullende toeslagen, alternatieve belastingen of andere inkomstenbelastingen op persoonlijk inkomen in Australië.

11. IJsland

Toptarief inkomstenbelasting: 46,25%

In Ierland, ppersoonlijk inkomen is een netto inkomstenbelastinggrondslag met een progressieve staats- en gemeentebelasting. Voor een jaarinkomen tussen $ 36.362 en $ 65.857 stijgt het tarief van de inkomstenbelasting tot 23,28%. De gemeentebelasting blijft gelijk op 14,67%. Bijgevolg wordt het totale belastingtarief voor dit bereik 37,95%.

Daarom valt elk inkomen van meer dan $ 65.857 in de hoogste belastingschijf. In deze schijf is het tarief van de inkomstenbelasting 31,85%. Het gemeentelijke belastingtarief van 14,67% blijft van toepassing, wat resulteert in een totaal belastingtarief van 46,25%.

10. Spanje

Top tarief inkomstenbelasting: 47%

In 2022 zal de Spaanse regering stelde voor om de belastingtarieven voor “spaarinkomsten”, inclusief dividenden, rente en vermogenswinsten, te verhogen. Het beoogde een nieuw tarief van 27% in te voeren voor inkomen tussen $ 224.800 en $ 337.200 en een nieuw tarief van 28% voor inkomen dat deze drempel overschrijdt.

Bovendien hoeven belastingbetalers die een salaris van minder dan $ 16.800 (voorheen $ 15.680) verdienen, geen belastingaangifte meer in te dienen en worden de effectieve belastingtarieven verlaagd voor salarissen van minder dan $ 22.071,75.

9.Portugal

Top tarief inkomstenbelasting: 48%

Voor belastingdoeleinden zijn inwoners van Portugal onderworpen aan progressieve inkomstenbelastingtarieven variërend van 14,5% tot 48% in 2023. Dit geldt voor hun wereldwijde inkomen.

Aan de andere kant zijn niet-ingezetenen alleen verplicht inkomstenbelasting te betalen over inkomsten uit Portugese bronnen. Dit omvat het deel van hun inkomsten dat wordt toegeschreven aan activiteiten die in Portugal worden uitgevoerd en de beloning die wordt betaald door een Portugese onderneming of vaste inrichting (VI). In 2023 zijn niet-inwoners onderworpen aan een vast tarief van 25% inkomstenbelasting op hun belastbare beloning, ongeacht het bedrag.

8. Nederland

Toptarief inkomstenbelasting: 49,5%

Als onderdeel van goedgekeurd Belastingplan 2023 in Nederland, heeft het Ministerie van Financiën verschillende belastingwijzigingen doorgevoerd. Met name zal er een verlaging zijn van het basistarief van de individuele inkomstenbelasting van 37,07% naar 36,93% voor inkomsten tot $ 81.679. Het toptarief blijft ongewijzigd op 49,5%. Deze nieuwe tarieven zijn van toepassing op personen die onderworpen zijn aan de sociale zekerheidsbijdragen van de overheid.

7. Israël

Top tarief inkomstenbelasting: 50%

Individuen in Israël zijn onderworpen aan progressieve inkomstenbelastingtarieven die kunnen oplopen tot 47%. Bovendien overschrijdt een toeslag van 3% op het jaarlijkse belastbare inkomen $ 192.000, wat resulteert in een maximaal tarief voor de inkomstenbelasting van 50%. Niet-ingezetenen worden tegen dezelfde tarieven belast als ingezetenen. De jaarlijkse belastingschijven worden bepaald door de maandelijkse schijven samen te voegen, die periodiek worden aangepast om rekening te houden met de inflatie.

6. België

Top tarief inkomstenbelasting: 50%

België heft inkomstenbelasting op zijn inwoners, ongeacht hun nationaliteit, op basis van hun wereldinkomen. Niet-inwoners daarentegen worden enkel belast op inkomsten uit bronnen binnen België.

De berekening van de personenbelasting (PIT) omvat het bepalen van het belastbaar inkomen en het toepassen van progressieve belastingtarieven op verschillende delen van dat inkomen. Voor het inkomstenjaar 2023 variëren de federale belastingtarieven in België van 0% tot 50%.

Klik om verder te lezen en de 5 landen die de hoogste belastingen op hoge inkomens hebben.

Voorgestelde artikelen:

Openbaarmaking: geen. 15 landen met de hoogste belastingen op hoge inkomens is oorspronkelijk gepubliceerd op Insider Monkey.

Previous articleSmall business growth is booming outside London, now that Calder Valley has been dubbed the UK’s hot spot
Next articleIn Turkey, elections take into account the rise and fall of Erdogan’s economy